Dinamika d.o.o za vibracijska mjerenja i vanjsku trgovinu

Kontakt osoba: Antun Fudurić, dipl. ing. str., Mob. +385 98 364-490,
Tel. +385 47 416-009, Fax. +385 47 601-230, e-mail: dinamikado1@h-1.hr
Radionica: Mob. +385 98 1633970

Mjerenje i analiza vibracija

Analiza vibracija kućišta ležajeva potrebna je radi stjecanja znanja o stupnju ispravnosti stroja koji ispitujemo. Kao rezultat daje se ocjena vibracijskog stanja stroja. Ova ocjena u praksi se najčešće daje na osnovi normi ISO – 14694 i ISO-14986.

Kao primjer navodimo mjerenje vibracija radi davanja ocjene stanja određenog ventilatora pogonjenog motorom u drvnoj industriji. Mjerni lanac uređaja sastoji se od spektralnog dinamičkog signalnog analizatora firme Hewlett Packard, pretpojačala i piezo senzora vibracija. Signal iz senzora vodi se na ulaz spektralnog analizatora. Analizator provede FFT analizu signala (eng. Fast Fourier Transform). Rezultat frekventne analize javlja se na ekranu analizatora u obliku dijagrama frekvencija. Očitavanjem i analizom vrijednosti amplitude vibracija na karakterističnim frekvencijama dobiju se podaci potrebni za dijagnosticiranje grešaka na stroju. Dijagnostika greške koristan je podatak za pripremu i izvođenje remonta stroja, odnosno donošenje odluke o daljnjim koracima glede smanjenja prekomjernih razina vibracija na dopuštenu razinu.

mjerenje i analiza vibracija
Mjerenje i analiza vibracija - smjer djelovanja sila u radu

Primjer mjerenja vibracija na Francis-ovim turbinama:

mjerenje i analiza vibracija na turbini hidroelektrana
Rotor turbine hidroelektrane - gornji ležaj
mjerenje i analiza vibracija na turbini hidroelektrana
Rotor turbine hidroelektrane - donji ležaj
mjerenje i analiza vibracija na kompresorima
Danfoss kompresori u sustavu za grijanje/hlađenje prostorija - sh scroll compressors R410A
mjerenje i analiza vibracija reduktorskog pogona
Mjerenje vibracija reduktorskog pogona

primjer balansiranja
Usluga uravnoteženja rotora